Weldra versoepeld oldtimerstatuut (achterhaald) PDF Afdrukken E-mailadres
zondag 20 januari 2013 07:43

 

 

Onderstaand artikel is inmiddels door de feiten achterhaald maar is interessant genoeg voor de lezer die de geschiedenis van het OT-statuut wil kennen/begrijpen.

Binnenkort mogen we ons (eindelijk) aan een nieuw versoepeld statuut voor oldtimers verwachten, tenminste als we de Belgische Federatie voor Oldtimervoertuigen (BFOV) mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen?

Sinds 12 september jl is er immers een akkoord gesmeed dat nu nog wacht op advies van de Raad van State en dat van de verschillende Gewestregeringen. Het ziet er dus naar uit dat we volgend seizoen wellicht een gans ander statuut voor oldtimervoertuigen en O-platen zullen kennen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

1- Leeftijd van de oldtimer: terwijl tot op vandaag 2 leeftijdsgroepen worden gehanteerd (30 jaar voor bedrijfs- en militaire voertuigen en 25 jaar voor de anderen) zal voortaan enkel de leeftijd van 25 jaar van toepassing zijn om van het oldtimerstatuut te kunnen genieten.

2- Indeling in 3 groepen: Voortaan zullen oldtimers ingedeeld worden in 3 groepen met name: groep A, B en C

2.1 Groep A: hierin worden alle voertuigen ingedeeld die voor het eerst zijn ingeschreven voor 15/06/1968 (en dit niet noodzakelijk door de huidige eigenaar)

2.2 Groep B: bevat de voertuigen die voor het eerst werden ingeschreven vanaf 15/06/1968 tot en met de datum waarop een voertuig 25 jaar wordt

2.3 Groep C: speciale oldtimers van meer dan 25 jaar oud, maar die niet beantwoorden aan de nieuwe keuringseisen, maar wel voldoen aan de huidige keuringsvereisten

3- Keuringsvereisten voor de 3 groepen:

2.1 Groep A: Een (vernieuwde) éénmalige technische keuring volgens de (verneiuwde) bepalingen van de Bijlage 15 bis van het KB van 15/03/1968. De keuring is af te leggen bij de aanvraag tot inschrijving en dient nadien dus nooit herhaald.

2.2 Groep B: Idem als voor groep A, dezelfde vernieuwde technische keuring dus volgens de bijlage 15 bis van het KB van 15/03/1968, maar voor deze categorie dient de keuring om de drie jaar herhaald te worden

2.3 Groep C: Indien voertuigen niet voldoen aan de vernieuwde keuringsvereisten, maar wel degelijk aan de vereisten die vandaag gelden zullen die op basis van de huidige (binnenkort de oude) gekeurd worden. Voldoen ze hieraan, dan zullen ze een imatriculatieplaat met de letters XO toebedeeld krijgen, doch hun gebruik zal aan beperkingen onderworpen zijn die vergelijkbaar zijn met de huidige beperkingen, doch met enkele verduidelijkingen om betwistingen zoveel mogelijk te vermijden

3- Gebruik van de oldtimers binnen de verschillende groepen:

3.1 Groep A: Alle gebruik is toegelaten met uitsluiting van:

- professioneel of commercieel gebruik
- woon - werkverkeer
- woon - schoolverkeer
- bezoldigd vervoer van zaken en/of personen
- met bezoldigd personenvervoer gelijkgesteld vervoer
- gebruik als werktuig of werkmiddel

De definities hier rond zullen in de definitieve te publiceren wetteksten worden gegeven

3.2 Groep B: idem als groep A

3.3 Groep C: enkel ter gelegenheid van oldtimermanifestaties of ter voorbereiding daartoe en tijdens proefritten met het oog op die manifestaties tussen zonsopkomst en zonsondergang en binnen een straal van 25 km vanaf de stalplaats, of om zich naar en van deze manifestaties te begeven.
We zullen hier moeten wachten op de definitieve teksten om te weten welke interpretatieruimte hier gelaten is en of de nieuwe teksten inderdaad alle misbruik uitsluiten.

4- De keuring zelf:

De nieuwe manier van keuren zal uitvoerig beschreven worden in de nieuwe bijlage  15 bis van het KB van 15/03/1968. Zonder in detail te gaan zal ze wat het midden houden tussen de oldtimerkeuring van vandaag en de dagdagelijkse keuring. Als onze info klopt zou de CO uitstoot niet gemeten worden en dient geen gelijkvormigheidsattest te worden voorgelegd. Het lijstje van de te controleren punten is beperkter dan dat van de keuring voor dagdagelijks gebruik.

5- Overgangsmaatregelen:

Men denkt aan volgende overgangsregeling:

5.1 Groep A: Voertuigen die bij het van kracht worden van de nieuwe regeling reeds ingeschreven zijn onder O-plaat en die dus voor het eerst in het verkeer zijn gebracht tot 15/06/1968 zullen automatisch onder het nieuwe statuut vallen zonder een nieuwe keuring te moeten ondergaan. Ze zullen dus keuringvrij zijn totdat ze het voorwerp worden van een overdracht

5.2 Groep B:
5.2.1 voertuigen voor het eerst ingeschreven tussen 15/06/1968 en 31/12/1974: dezen zullen ter controle worden opgeroepen tijdens het eerste jaar na het in voege treden van de nieuwe regeling
5.2.2 voertuigen voor het eerst ingeschreven tussen 01/01/1975 en 31/12/1981: dezen zullen ter controle worden opgeroepen tijdens het tweede jaar na het in voege treden van de nieuwe regeling
5.2.3 voertuigen voor het eerst ingeschreven tussen 01/01/1982 en de datum dat ze 25 jaar zijn geworden: dezen zullen ter controle worden opgeroepen tijdens het derde jaar na het in voege treden van de nieuwe regeling

Vanzelfsprekend zal iedereen zijn voertuig ook spontaan zelf mogen aanbieden (onnodig voor voertuigen van groep A) zodra de nieuwe regeling in voege treedt.

Nu enkel nog wachten op de publicatie van de definitieve teksten. We houden u op de hoogte.

Laatst aangepast op vrijdag 22 augustus 2014 08:22